Loading...

Interlinear Textus Receptus Bibles shown verse by verse.

Textus Receptus Bible chapters shown in parallel with your selection of Bibles.

Compares the 1550 Stephanus Textus Receptus with the King James Bible.

Visit the library for more information on the Textus Receptus.

Textus Receptus Bibles

Masoretic Text 1524

Old Testament

 

   

7:1ויהי ביום כלות משׁה להקים את המשׁכן וימשׁח אתו ויקדשׁ אתו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשׁחם ויקדשׁ אתם׃
7:2ויקריבו נשׂיאי ישׂראל ראשׁי בית אבתם הם נשׂיאי המטת הם העמדים על הפקדים׃
7:3ויביאו את קרבנם לפני יהוה שׁשׁ עגלת צב ושׁני עשׂר בקר עגלה על שׁני הנשׂאים ושׁור לאחד ויקריבו אותם לפני המשׁכן׃
7:4ויאמר יהוה אל משׁה לאמר׃
7:5קח מאתם והיו לעבד את עבדת אהל מועד ונתתה אותם אל הלוים אישׁ כפי עבדתו׃
7:6ויקח משׁה את העגלת ואת הבקר ויתן אותם אל הלוים׃
7:7את שׁתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשׁון כפי עבדתם׃
7:8ואת ארבע העגלת ואת שׁמנת הבקר נתן לבני מררי כפי עבדתם ביד איתמר בן אהרן הכהן׃
7:9ולבני קהת לא נתן כי עבדת הקדשׁ עלהם בכתף ישׂאו׃
7:10ויקריבו הנשׂאים את חנכת המזבח ביום המשׁח אתו ויקריבו הנשׂיאם את קרבנם לפני המזבח׃
7:11ויאמר יהוה אל משׁה נשׂיא אחד ליום נשׂיא אחד ליום יקריבו את קרבנם לחנכת המזבח׃
7:12ויהי המקריב ביום הראשׁון את קרבנו נחשׁון בן עמינדב למטה יהודה׃
7:13וקרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃
7:14כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃
7:15פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃
7:16שׂעיר עזים אחד לחטאת׃
7:17ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתודים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן נחשׁון בן עמינדב׃
7:18ביום השׁני הקריב נתנאל בן צוער נשׂיא ישׂשכר׃
7:19הקרב את קרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃
7:20כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃
7:21פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃
7:22שׂעיר עזים אחד לחטאת׃
7:23ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן נתנאל בן צוער׃
7:24ביום השׁלישׁי נשׂיא לבני זבולן אליאב בן חלן׃
7:25קרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃
7:26כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃
7:27פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃
7:28שׂעיר עזים אחד לחטאת׃
7:29ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן אליאב בן חלן׃
7:30ביום הרביעי נשׂיא לבני ראובן אליצור בן שׁדיאור׃
7:31קרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃
7:32כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃
7:33פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃
7:34שׂעיר עזים אחד לחטאת׃
7:35ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן אליצור בן שׁדיאור׃
7:36ביום החמישׁי נשׂיא לבני שׁמעון שׁלמיאל בן צורישׁדי׃
7:37קרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃
7:38כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃
7:39פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃
7:40שׂעיר עזים אחד לחטאת׃
7:41ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן שׁלמיאל בן צורישׁדי׃
7:42ביום השׁשׁי נשׂיא לבני גד אליסף בן דעואל׃
7:43קרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃
7:44כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃
7:45פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃
7:46שׂעיר עזים אחד לחטאת׃
7:47ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן אליסף בן דעואל׃
7:48ביום השׁביעי נשׂיא לבני אפרים אלישׁמע בן עמיהוד׃
7:49קרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃
7:50כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃
7:51פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃
7:52שׂעיר עזים אחד לחטאת׃
7:53ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן אלישׁמע בן עמיהוד׃
7:54ביום השׁמיני נשׂיא לבני מנשׁה גמליאל בן פדה צור׃
7:55קרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃
7:56כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃
7:57פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃
7:58שׂעיר עזים אחד לחטאת׃
7:59ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן גמליאל בן פדהצור ׃
7:60ביום התשׁיעי נשׂיא לבני בנימן אבידן בן גדעני׃
7:61קרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃
7:62כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃
7:63פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃
7:64שׂעיר עזים אחד לחטאת׃
7:65ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן אבידן בן גדעני׃
7:66ביום העשׂירי נשׂיא לבני דן אחיעזר בן עמישׁדי׃
7:67קרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃
7:68כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃
7:69פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃
7:70שׂעיר עזים אחד לחטאת׃
7:71ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן אחיעזר בן עמישׁדי׃
7:72ביום עשׁתי עשׂר יום נשׂיא לבני אשׁר פגעיאל בן עכרן׃
7:73קרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃
7:74כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃
7:75פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃
7:76שׂעיר עזים אחד לחטאת׃
7:77ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן פגעיאל בן עכרן׃
7:78ביום שׁנים עשׂר יום נשׂיא לבני נפתלי אחירע בן עינן׃
7:79קרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃
7:80כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃
7:81פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃
7:82שׂעיר עזים אחד לחטאת׃
7:83ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן אחירע בן עינן׃
7:84זאת חנכת המזבח ביום המשׁח אתו מאת נשׂיאי ישׂראל קערת כסף שׁתים עשׂרה מזרקי כסף שׁנים עשׂר כפות זהב שׁתים עשׂרה׃
7:85שׁלשׁים ומאה הקערה האחת כסף ושׁבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפים וארבע מאות בשׁקל הקדשׁ׃
7:86כפות זהב שׁתים עשׂרה מלאת קטרת עשׂרה עשׂרה הכף בשׁקל הקדשׁ כל זהב הכפות עשׂרים ומאה׃
7:87כל הבקר לעלה שׁנים עשׂר פרים אילם שׁנים עשׂר כבשׂים בני שׁנה שׁנים עשׂר ומנחתם ושׂעירי עזים שׁנים עשׂר לחטאת׃
7:88וכל בקר זבח השׁלמים עשׂרים וארבעה פרים אילם שׁשׁים עתדים שׁשׁים כבשׂים בני שׁנה שׁשׁים זאת חנכת המזבח אחרי המשׁח אתו׃
7:89ובבא משׁה אל אהל מועד לדבר אתו וישׁמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשׁר על ארן העדת מבין שׁני הכרבים וידבר אליו׃
Masoretic Text 1524

Masoretic Text 1524

The Hebrew text of the Old Testament is called the Masoretic Text because in its present form it is based upon the Masora—the Hebrew, textual tradition of the Jewish scholars known as the Masoretes (or Masorites). The Masoretes were rabbis who made it their special work to correct the faults that had crept into the text of the Old Testament during the Babylonian captivity, and to prevent, for the future, its being corrupted by any alteration. They first separated the apocryphal from the canonical books, and divided the latter into twenty-two books, being the number of letters in the Hebrew alphabet. Then they divided each book into sections and verses.

There is a great difference of opinion as to when the Masoretic Text was written, but it was probably accomplished in the 10th -11th century. Several editions existed, varying considerably, but the received and authoritative text is that of Jacob ben-chayim ibn Adonijah, who carefully sifted and arranged the previous works on the subject. It was published in 1524.