Loading...

Interlinear Textus Receptus Bibles shown verse by verse.

Textus Receptus Bible chapters shown in parallel with your selection of Bibles.

Compares the 1550 Stephanus Textus Receptus with the King James Bible.

Visit the library for more information on the Textus Receptus.

Textus Receptus Bibles

Masoretic Text 1524

Old Testament

 

   

14:1ותשׂא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא׃
14:2וילנו על משׁה ועל אהרן כל בני ישׂראל ויאמרו אלהם כל העדה לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו׃
14:3ולמה יהוה מביא אתנו אל הארץ הזאת לנפל בחרב נשׁינו וטפנו יהיו לבז הלוא טוב לנו שׁוב מצרימה׃
14:4ויאמרו אישׁ אל אחיו נתנה ראשׁ ונשׁובה מצרימה׃
14:5ויפל משׁה ואהרן על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישׂראל׃
14:6ויהושׁע בן נון וכלב בן יפנה מן התרים את הארץ קרעו בגדיהם׃
14:7ויאמרו אל כל עדת בני ישׂראל לאמר הארץ אשׁר עברנו בה לתור אתה טובה הארץ מאד מאד׃
14:8אם חפץ בנו יהוה והביא אתנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשׁר הוא זבת חלב ודבשׁ׃
14:9אך ביהוה אל תמרדו ואתם אל תיראו את עם הארץ כי לחמנו הם סר צלם מעליהם ויהוה אתנו אל תיראם׃
14:10ויאמרו כל העדה לרגום אתם באבנים וכבוד יהוה נראה באהל מועד אל כל בני ישׂראל׃
14:11ויאמר יהוה אל משׁה עד אנה ינאצני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי בכל האתות אשׁר עשׂיתי בקרבו׃
14:12אכנו בדבר ואורשׁנו ואעשׂה אתך לגוי גדול ועצום ממנו׃
14:13ויאמר משׁה אל יהוה ושׁמעו מצרים כי העלית בכחך את העם הזה מקרבו׃
14:14ואמרו אל יושׁב הארץ הזאת שׁמעו כי אתה יהוה בקרב העם הזה אשׁר עין בעין נראה אתה יהוה ועננך עמד עלהם ובעמד ענן אתה הלך לפניהם יומם ובעמוד אשׁ לילה׃
14:15והמתה את העם הזה כאישׁ אחד ואמרו הגוים אשׁר שׁמעו את שׁמעך לאמר׃
14:16מבלתי יכלת יהוה להביא את העם הזה אל הארץ אשׁר נשׁבע להם וישׁחטם במדבר׃
14:17ועתה יגדל נא כח אדני כאשׁר דברת לאמר׃
14:18יהוה ארך אפים ורב חסד נשׂא עון ופשׁע ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים על שׁלשׁים ועל רבעים׃
14:19סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך וכאשׁר נשׂאתה לעם הזה ממצרים ועד הנה׃
14:20ויאמר יהוה סלחתי כדברך׃
14:21ואולם חי אני וימלא כבוד יהוה את כל הארץ׃
14:22כי כל האנשׁים הראים את כבדי ואת אתתי אשׁר עשׂיתי במצרים ובמדבר וינסו אתי זה עשׂר פעמים ולא שׁמעו בקולי׃
14:23אם יראו את הארץ אשׁר נשׁבעתי לאבתם וכל מנאצי לא יראוה׃
14:24ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי והביאתיו אל הארץ אשׁר בא שׁמה וזרעו יורשׁנה׃
14:25והעמלקי והכנעני יושׁב בעמק מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף׃
14:26וידבר יהוה אל משׁה ואל אהרן לאמר׃
14:27עד מתי לעדה הרעה הזאת אשׁר המה מלינים עלי את תלנות בני ישׂראל אשׁר המה מלינים עלי שׁמעתי׃
14:28אמר אלהם חי אני נאם יהוה אם לא כאשׁר דברתם באזני כן אעשׂה׃
14:29במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקדיכם לכל מספרכם מבן עשׂרים שׁנה ומעלה אשׁר הלינתם עלי׃
14:30אם אתם תבאו אל הארץ אשׁר נשׂאתי את ידי לשׁכן אתכם בה כי אם כלב בן יפנה ויהושׁע בן נון׃
14:31וטפכם אשׁר אמרתם לבז יהיה והביאתי אתם וידעו את הארץ אשׁר מאסתם׃
14:32ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה׃
14:33ובניכם יהיו רעים במדבר ארבעים שׁנה ונשׂאו את זנותיכם עד תם פגריכם במדבר׃
14:34במספר הימים אשׁר תרתם את הארץ ארבעים יום יום לשׁנה יום לשׁנה תשׂאו את עונתיכם ארבעים שׁנה וידעתם את תנואתי׃
14:35אני יהוה דברתי אם לא זאת אעשׂה לכל העדה הרעה הזאת הנועדים עלי במדבר הזה יתמו ושׁם ימתו׃
14:36והאנשׁים אשׁר שׁלח משׁה לתור את הארץ וישׁבו וילונו עליו את כל העדה להוציא דבה על הארץ׃
14:37וימתו האנשׁים מוצאי דבת הארץ רעה במגפה לפני יהוה׃
14:38ויהושׁע בן נון וכלב בן יפנה חיו מן האנשׁים ההם ההלכים לתור את הארץ׃
14:39וידבר משׁה את הדברים האלה אל כל בני ישׂראל ויתאבלו העם מאד׃
14:40וישׁכמו בבקר ויעלו אל ראשׁ ההר לאמר הננו ועלינו אל המקום אשׁר אמר יהוה כי חטאנו׃
14:41ויאמר משׁה למה זה אתם עברים את פי יהוה והוא לא תצלח׃
14:42אל תעלו כי אין יהוה בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם׃
14:43כי העמלקי והכנעני שׁם לפניכם ונפלתם בחרב כי על כן שׁבתם מאחרי יהוה ולא יהיה יהוה עמכם׃
14:44ויעפלו לעלות אל ראשׁ ההר וארון ברית יהוה ומשׁה לא משׁו מקרב המחנה׃
14:45וירד העמלקי והכנעני הישׁב בהר ההוא ויכום ויכתום עד החרמה׃
Masoretic Text 1524

Masoretic Text 1524

The Hebrew text of the Old Testament is called the Masoretic Text because in its present form it is based upon the Masora—the Hebrew, textual tradition of the Jewish scholars known as the Masoretes (or Masorites). The Masoretes were rabbis who made it their special work to correct the faults that had crept into the text of the Old Testament during the Babylonian captivity, and to prevent, for the future, its being corrupted by any alteration. They first separated the apocryphal from the canonical books, and divided the latter into twenty-two books, being the number of letters in the Hebrew alphabet. Then they divided each book into sections and verses.

There is a great difference of opinion as to when the Masoretic Text was written, but it was probably accomplished in the 10th -11th century. Several editions existed, varying considerably, but the received and authoritative text is that of Jacob ben-chayim ibn Adonijah, who carefully sifted and arranged the previous works on the subject. It was published in 1524.