Loading...

Interlinear Textus Receptus Bibles shown verse by verse.

Textus Receptus Bible chapters shown in parallel with your selection of Bibles.

Compares the 1550 Stephanus Textus Receptus with the King James Bible.

Visit the library for more information on the Textus Receptus.

Textus Receptus Bibles

Masoretic Text 1524

Old Testament

 

   

32:1האזינו השׁמים ואדברה ותשׁמע הארץ אמרי פי׃
32:2יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשׂעירם עלי דשׁא וכרביבים עלי עשׂב׃
32:3כי שׁם יהוה אקרא הבו גדל לאלהינו׃
32:4הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משׁפט אל אמונה ואין עול צדיק וישׁר הוא׃
32:5שׁחת לו לא בניו מומם דור עקשׁ ופתלתל׃
32:6ה ליהוה תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך הוא עשׂך ויכננך׃
32:7זכר ימות עולם בינו שׁנות דר ודר שׁאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו׃
32:8בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבלת עמים למספר בני ישׂראל׃
32:9כי חלק יהוה עמו יעקב חבל נחלתו׃
32:10ימצאהו בארץ מדבר ובתהו ילל ישׁמן יסבבנהו יבוננהו יצרנהו כאישׁון עינו׃
32:11כנשׁר יעיר קנו על גוזליו ירחף יפרשׂ כנפיו יקחהו ישׂאהו על אברתו׃
32:12יהוה בדד ינחנו ואין עמו אל נכר׃
32:13ירכבהו על במותי ארץ ויאכל תנובת שׂדי וינקהו דבשׁ מסלע ושׁמן מחלמישׁ צור׃
32:14חמאת בקר וחלב צאן עם חלב כרים ואילים בני בשׁן ועתודים עם חלב כליות חטה ודם ענב תשׁתה חמר׃
32:15וישׁמן ישׁרון ויבעט שׁמנת עבית כשׂית ויטשׁ אלוה עשׂהו וינבל צור ישׁעתו׃
32:16יקנאהו בזרים בתועבת יכעיסהו׃
32:17יזבחו לשׁדים לא אלה אלהים לא ידעום חדשׁים מקרב באו לא שׂערום אבתיכם׃
32:18צור ילדך תשׁי ותשׁכח אל מחללך׃
32:19וירא יהוה וינאץ מכעס בניו ובנתיו׃
32:20ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם כי דור תהפכת המה בנים לא אמן׃
32:21הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם׃
32:22כי אשׁ קדחה באפי ותיקד עד שׁאול תחתית ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים׃
32:23אספה עלימו רעות חצי אכלה׃
32:24מזי רעב ולחמי רשׁף וקטב מרירי ושׁן בהמת אשׁלח בם עם חמת זחלי עפר׃
32:25מחוץ תשׁכל חרב ומחדרים אימה גם בחור גם בתולה יונק עם אישׁ שׂיבה׃
32:26אמרתי אפאיהם אשׁביתה מאנושׁ זכרם׃
32:27לולי כעס אויב אגור פן ינכרו צרימו פן יאמרו ידנו רמה ולא יהוה פעל כל זאת׃
32:28כי גוי אבד עצות המה ואין בהם תבונה׃
32:29לו חכמו ישׂכילו זאת יבינו לאחריתם׃
32:30איכה ירדף אחד אלף ושׁנים יניסו רבבה אם לא כי צורם מכרם ויהוה הסגירם׃
32:31כי לא כצורנו צורם ואיבינו פלילים׃
32:32כי מגפן סדם גפנם ומשׁדמת עמרה ענבמו ענבי רושׁ אשׁכלת מררת׃
32:33חמת תנינם יינם וראשׁ פתנים אכזר׃
32:34הלא הוא כמס עמדי חתום באוצרתי׃
32:35לי נקם ושׁלם לעת תמוט רגלם כי קרוב יום אידם וחשׁ עתדת׃
32:36כי ידין יהוה עמו ועל עבדיו יתנחם כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב׃
32:37ואמר אי אלהימו צור חסיו׃
32:38אשׁר חלב זבחימו יאכלו ישׁתו יין נסיכם יקומו ויעזרכם יהי עליכם סתרה׃
32:39ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל׃
32:40כי אשׂא אל שׁמים ידי ואמרתי חי אנכי לעלם׃
32:41אם שׁנותי ברק חרבי ותאחז במשׁפט ידי אשׁיב נקם לצרי ולמשׂנאי אשׁלם׃
32:42אשׁכיר חצי מדם וחרבי תאכל בשׂר מדם חלל ושׁביה מראשׁ פרעות אויב׃
32:43הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישׁיב לצריו וכפר אדמתו עמו׃
32:44ויבא משׁה וידבר את כל דברי השׁירה הזאת באזני העם הוא והושׁע בן נון׃
32:45ויכל משׁה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישׂראל׃
32:46ויאמר אלהם שׂימו לבבכם לכל הדברים אשׁר אנכי מעיד בכם היום אשׁר תצום את בניכם לשׁמר לעשׂות את כל דברי התורה הזאת׃
32:47כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשׁר אתם עברים את הירדן שׁמה לרשׁתה׃
32:48וידבר יהוה אל משׁה בעצם היום הזה לאמר׃
32:49עלה אל הר העברים הזה הר נבו אשׁר בארץ מואב אשׁר על פני ירחו וראה את ארץ כנען אשׁר אני נתן לבני ישׂראל לאחזה׃
32:50ומת בהר אשׁר אתה עלה שׁמה והאסף אל עמיך כאשׁר מת אהרן אחיך בהר ההר ויאסף אל עמיו׃
32:51על אשׁר מעלתם בי בתוך בני ישׂראל במי מריבת קדשׁ מדבר צן על אשׁר לא קדשׁתם אותי בתוך בני ישׂראל׃
32:52כי מנגד תראה את הארץ ושׁמה לא תבוא אל הארץ אשׁר אני נתן לבני ישׂראל׃
Masoretic Text 1524

Masoretic Text 1524

The Hebrew text of the Old Testament is called the Masoretic Text because in its present form it is based upon the Masora—the Hebrew, textual tradition of the Jewish scholars known as the Masoretes (or Masorites). The Masoretes were rabbis who made it their special work to correct the faults that had crept into the text of the Old Testament during the Babylonian captivity, and to prevent, for the future, its being corrupted by any alteration. They first separated the apocryphal from the canonical books, and divided the latter into twenty-two books, being the number of letters in the Hebrew alphabet. Then they divided each book into sections and verses.

There is a great difference of opinion as to when the Masoretic Text was written, but it was probably accomplished in the 10th -11th century. Several editions existed, varying considerably, but the received and authoritative text is that of Jacob ben-chayim ibn Adonijah, who carefully sifted and arranged the previous works on the subject. It was published in 1524.