Loading...

Interlinear Textus Receptus Bibles shown verse by verse.

Textus Receptus Bible chapters shown in parallel with your selection of Bibles.

Compares the 1550 Stephanus Textus Receptus with the King James Bible.

Visit the library for more information on the Textus Receptus.

Textus Receptus Bibles

Masoretic Text 1524

Old Testament

 

   

1:1אלה הדברים אשׁר דבר משׁה אל כל ישׂראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי זהב׃
1:2אחד עשׂר יום מחרב דרך הר שׂעיר עד קדשׁ ברנע׃
1:3ויהי בארבעים שׁנה בעשׁתי עשׂר חדשׁ באחד לחדשׁ דבר משׁה אל בני ישׂראל ככל אשׁר צוה יהוה אתו אלהם׃
1:4אחרי הכתו את סיחן מלך האמרי אשׁר יושׁב בחשׁבון ואת עוג מלך הבשׁן אשׁר יושׁב בעשׁתרת באדרעי׃
1:5בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משׁה באר את התורה הזאת לאמר׃
1:6יהוה אלהינו דבר אלינו בחרב לאמר רב לכם שׁבת בהר הזה׃
1:7פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל כל שׁכניו בערבה בהר ובשׁפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדל נהר פרת׃
1:8ראה נתתי לפניכם את הארץ באו ורשׁו את הארץ אשׁר נשׁבע יהוה לאבתיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם׃
1:9ואמר אלכם בעת ההוא לאמר לא אוכל לבדי שׂאת אתכם׃
1:10יהוה אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השׁמים לרב׃
1:11יהוה אלהי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשׁר דבר׃
1:12איכה אשׂא לבדי טרחכם ומשׂאכם וריבכם׃
1:13הבו לכם אנשׁים חכמים ונבנים וידעים לשׁבטיכם ואשׂימם בראשׁיכם׃
1:14ותענו אתי ותאמרו טוב הדבר אשׁר דברת לעשׂות׃
1:15ואקח את ראשׁי שׁבטיכם אנשׁים חכמים וידעים ואתן אותם ראשׁים עליכם שׂרי אלפים ושׂרי מאות ושׂרי חמשׁים ושׂרי עשׂרת ושׁטרים לשׁבטיכם׃
1:16ואצוה את שׁפטיכם בעת ההוא לאמר שׁמע בין אחיכם ושׁפטתם צדק בין אישׁ ובין אחיו ובין גרו׃
1:17לא תכירו פנים במשׁפט כקטן כגדל תשׁמעון לא תגורו מפני אישׁ כי המשׁפט לאלהים הוא והדבר אשׁר יקשׁה מכם תקרבון אלי ושׁמעתיו׃
1:18ואצוה אתכם בעת ההוא את כל הדברים אשׁר תעשׂון׃
1:19ונסע מחרב ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשׁר ראיתם דרך הר האמרי כאשׁר צוה יהוה אלהינו אתנו ונבא עד קדשׁ ברנע׃
1:20ואמר אלכם באתם עד הר האמרי אשׁר יהוה אלהינו נתן׃
1:21ראה נתן יהוה אלהיך לפניך את הארץ עלה רשׁ כאשׁר דבר יהוה אלהי אבתיך לך אל תירא ואל תחת׃
1:22ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשׁלחה אנשׁים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישׁבו אתנו דבר את הדרך אשׁר נעלה בה ואת הערים אשׁר נבא אליהן׃
1:23וייטב בעיני הדבר ואקח מכם שׁנים עשׂר אנשׁים אישׁ אחד לשׁבט׃
1:24ויפנו ויעלו ההרה ויבאו עד נחל אשׁכל וירגלו אתה׃
1:25ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו וישׁבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשׁר יהוה אלהינו נתן׃
1:26ולא אביתם לעלת ותמרו את פי יהוה אלהיכם׃
1:27ותרגנו באהליכם ותאמרו בשׂנאת יהוה אתנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אתנו ביד האמרי להשׁמידנו׃
1:28אנה אנחנו עלים אחינו המסו את לבבנו לאמר עם גדול ורם ממנו ערים גדלת ובצורת בשׁמים וגם בני ענקים ראינו שׁם׃
1:29ואמר אלכם לא תערצון ולא תיראון מהם׃
1:30יהוה אלהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשׁר עשׂה אתכם במצרים לעיניכם׃
1:31ובמדבר אשׁר ראית אשׁר נשׂאך יהוה אלהיך כאשׁר ישׂא אישׁ את בנו בכל הדרך אשׁר הלכתם עד באכם עד המקום הזה׃
1:32ובדבר הזה אינכם מאמינם ביהוה אלהיכם׃
1:33ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנתכם באשׁ לילה לראתכם בדרך אשׁר תלכו בה ובענן יומם׃
1:34וישׁמע יהוה את קול דבריכם ויקצף וישׁבע לאמר׃
1:35אם יראה אישׁ באנשׁים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשׁר נשׁבעתי לתת לאבתיכם׃
1:36זולתי כלב בן יפנה הוא יראנה ולו אתן את הארץ אשׁר דרך בה ולבניו יען אשׁר מלא אחרי יהוה׃
1:37גם בי התאנף יהוה בגללכם לאמר גם אתה לא תבא שׁם׃
1:38יהושׁע בן נון העמד לפניך הוא יבא שׁמה אתו חזק כי הוא ינחלנה את ישׂראל׃
1:39וטפכם אשׁר אמרתם לבז יהיה ובניכם אשׁר לא ידעו היום טוב ורע המה יבאו שׁמה ולהם אתננה והם יירשׁוה׃
1:40ואתם פנו לכם וסעו המדברה דרך ים סוף׃
1:41ותענו ותאמרו אלי חטאנו ליהוה אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשׁר צונו יהוה אלהינו ותחגרו אישׁ את כלי מלחמתו ותהינו לעלת ההרה׃
1:42ויאמר יהוה אלי אמר להם לא תעלו ולא תלחמו כי אינני בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם׃
1:43ואדבר אליכם ולא שׁמעתם ותמרו את פי יהוה ותזדו ותעלו ההרה׃
1:44ויצא האמרי הישׁב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשׁר תעשׂינה הדברים ויכתו אתכם בשׂעיר עד חרמה׃
1:45ותשׁבו ותבכו לפני יהוה ולא שׁמע יהוה בקלכם ולא האזין אליכם׃
1:46ותשׁבו בקדשׁ ימים רבים כימים אשׁר ישׁבתם׃
Masoretic Text 1524

Masoretic Text 1524

The Hebrew text of the Old Testament is called the Masoretic Text because in its present form it is based upon the Masora—the Hebrew, textual tradition of the Jewish scholars known as the Masoretes (or Masorites). The Masoretes were rabbis who made it their special work to correct the faults that had crept into the text of the Old Testament during the Babylonian captivity, and to prevent, for the future, its being corrupted by any alteration. They first separated the apocryphal from the canonical books, and divided the latter into twenty-two books, being the number of letters in the Hebrew alphabet. Then they divided each book into sections and verses.

There is a great difference of opinion as to when the Masoretic Text was written, but it was probably accomplished in the 10th -11th century. Several editions existed, varying considerably, but the received and authoritative text is that of Jacob ben-chayim ibn Adonijah, who carefully sifted and arranged the previous works on the subject. It was published in 1524.