Loading...

Interlinear Textus Receptus Bibles shown verse by verse.

Textus Receptus Bible chapters shown in parallel with your selection of Bibles.

Compares the 1550 Stephanus Textus Receptus with the King James Bible.

Visit the library for more information on the Textus Receptus.

Textus Receptus Bibles

Masoretic Text 1524

Old Testament

 

   

4:1ועתה ישׂראל שׁמע אל החקים ואל המשׁפטים אשׁר אנכי מלמד אתכם לעשׂות למען תחיו ובאתם וירשׁתם את הארץ אשׁר יהוה אלהי אבתיכם נתן׃
4:2לא תספו על הדבר אשׁר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשׁמר את מצות יהוה אלהיכם אשׁר אנכי מצוה אתכם׃
4:3עיניכם הראות את אשׁר עשׂה יהוה בבעל פעור כי כל האישׁ אשׁר הלך אחרי בעל פעור השׁמידו יהוה אלהיך מקרבך׃
4:4ואתם הדבקים ביהוה אלהיכם חיים כלכם היום׃
4:5ראה למדתי אתכם חקים ומשׁפטים כאשׁר צוני יהוה אלהי לעשׂות כן בקרב הארץ אשׁר אתם באים שׁמה לרשׁתה׃
4:6ושׁמרתם ועשׂיתם כי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשׁר ישׁמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה׃
4:7כי מי גוי גדול אשׁר לו אלהים קרבים אליו כיהוה אלהינו בכל קראנו אליו׃
4:8ומי גוי גדול אשׁר לו חקים ומשׁפטים צדיקם ככל התורה הזאת אשׁר אנכי נתן לפניכם היום׃
4:9רק השׁמר לך ושׁמר נפשׁך מאד פן תשׁכח את הדברים אשׁר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך׃
4:10יום אשׁר עמדת לפני יהוה אלהיך בחרב באמר יהוה אלי הקהל לי את העם ואשׁמעם את דברי אשׁר ילמדון ליראה אתי כל הימים אשׁר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון׃
4:11ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בער באשׁ עד לב השׁמים חשׁך ענן וערפל׃
4:12וידבר יהוה אליכם מתוך האשׁ קול דברים אתם שׁמעים ותמונה אינכם ראים זולתי קול׃
4:13ויגד לכם את בריתו אשׁר צוה אתכם לעשׂות עשׂרת הדברים ויכתבם על שׁני לחות אבנים׃
4:14ואתי צוה יהוה בעת ההוא ללמד אתכם חקים ומשׁפטים לעשׂתכם אתם בארץ אשׁר אתם עברים שׁמה לרשׁתה׃
4:15ונשׁמרתם מאד לנפשׁתיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר יהוה אליכם בחרב מתוך האשׁ׃
4:16פן תשׁחתון ועשׂיתם לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה׃
4:17תבנית כל בהמה אשׁר בארץ תבנית כל צפור כנף אשׁר תעוף בשׁמים׃
4:18תבנית כל רמשׂ באדמה תבנית כל דגה אשׁר במים מתחת לארץ׃
4:19ופן תשׂא עיניך השׁמימה וראית את השׁמשׁ ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השׁמים ונדחת והשׁתחוית להם ועבדתם אשׁר חלק יהוה אלהיך אתם לכל העמים תחת כל השׁמים׃
4:20ואתכם לקח יהוה ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה׃
4:21ויהוה התאנף בי על דבריכם וישׁבע לבלתי עברי את הירדן ולבלתי בא אל הארץ הטובה אשׁר יהוה אלהיך נתן לך נחלה׃
4:22כי אנכי מת בארץ הזאת אינני עבר את הירדן ואתם עברים וירשׁתם את הארץ הטובה הזאת׃
4:23השׁמרו לכם פן תשׁכחו את ברית יהוה אלהיכם אשׁר כרת עמכם ועשׂיתם לכם פסל תמונת כל אשׁר צוך יהוה אלהיך׃
4:24כי יהוה אלהיך אשׁ אכלה הוא אל קנא׃
4:25כי תוליד בנים ובני בנים ונושׁנתם בארץ והשׁחתם ועשׂיתם פסל תמונת כל ועשׂיתם הרע בעיני יהוה אלהיך להכעיסו׃
4:26העידתי בכם היום את השׁמים ואת הארץ כי אבד תאבדון מהר מעל הארץ אשׁר אתם עברים את הירדן שׁמה לרשׁתה לא תאריכן ימים עליה כי השׁמד תשׁמדון׃
4:27והפיץ יהוה אתכם בעמים ונשׁארתם מתי מספר בגוים אשׁר ינהג יהוה אתכם שׁמה׃
4:28ועבדתם שׁם אלהים מעשׂה ידי אדם עץ ואבן אשׁר לא יראון ולא ישׁמעון ולא יאכלון ולא יריחן׃
4:29ובקשׁתם משׁם את יהוה אלהיך ומצאת כי תדרשׁנו בכל לבבך ובכל נפשׁך׃
4:30בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושׁבת עד יהוה אלהיך ושׁמעת בקלו׃
4:31כי אל רחום יהוה אלהיך לא ירפך ולא ישׁחיתך ולא ישׁכח את ברית אבתיך אשׁר נשׁבע׃
4:32כי שׁאל נא לימים ראשׁנים אשׁר היו לפניך למן היום אשׁר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השׁמים ועד קצה השׁמים הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשׁמע כמהו׃
4:33השׁמע עם קול אלהים מדבר מתוך האשׁ כאשׁר שׁמעת אתה ויחי׃
4:34או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים ככל אשׁר עשׂה לכם יהוה אלהיכם במצרים לעיניך׃
4:35אתה הראת לדעת כי יהוה הוא האלהים אין עוד מלבדו׃
4:36מן השׁמים השׁמיעך את קלו ליסרך ועל הארץ הראך את אשׁו הגדולה ודבריו שׁמעת מתוך האשׁ׃
4:37ותחת כי אהב את אבתיך ויבחר בזרעו אחריו ויוצאך בפניו בכחו הגדל ממצרים׃
4:38להורישׁ גוים גדלים ועצמים ממך מפניך להביאך לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה׃
4:39וידעת היום והשׁבת אל לבבך כי יהוה הוא האלהים בשׁמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד׃
4:40ושׁמרת את חקיו ואת מצותיו אשׁר אנכי מצוך היום אשׁר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשׁר יהוה אלהיך נתן לך כל הימים׃
4:41אז יבדיל משׁה שׁלשׁ ערים בעבר הירדן מזרחה שׁמשׁ׃
4:42לנס שׁמה רוצח אשׁר ירצח את רעהו בבלי דעת והוא לא שׂנא לו מתמל שׁלשׁם ונס אל אחת מן הערים האל וחי׃
4:43את בצר במדבר בארץ המישׁר לראובני ואת ראמת בגלעד לגדי ואת גולן בבשׁן למנשׁי׃
4:44וזאת התורה אשׁר שׂם משׁה לפני בני ישׂראל׃
4:45אלה העדת והחקים והמשׁפטים אשׁר דבר משׁה אל בני ישׂראל בצאתם ממצרים׃
4:46בעבר הירדן בגיא מול בית פעור בארץ סיחן מלך האמרי אשׁר יושׁב בחשׁבון אשׁר הכה משׁה ובני ישׂראל בצאתם ממצרים׃
4:47ויירשׁו את ארצו ואת ארץ עוג מלך הבשׁן שׁני מלכי האמרי אשׁר בעבר הירדן מזרח שׁמשׁ׃
4:48מערער אשׁר על שׂפת נחל ארנן ועד הר שׂיאן הוא חרמון׃
4:49וכל הערבה עבר הירדן מזרחה ועד ים הערבה תחת אשׁדת הפסגה׃
Masoretic Text 1524

Masoretic Text 1524

The Hebrew text of the Old Testament is called the Masoretic Text because in its present form it is based upon the Masora—the Hebrew, textual tradition of the Jewish scholars known as the Masoretes (or Masorites). The Masoretes were rabbis who made it their special work to correct the faults that had crept into the text of the Old Testament during the Babylonian captivity, and to prevent, for the future, its being corrupted by any alteration. They first separated the apocryphal from the canonical books, and divided the latter into twenty-two books, being the number of letters in the Hebrew alphabet. Then they divided each book into sections and verses.

There is a great difference of opinion as to when the Masoretic Text was written, but it was probably accomplished in the 10th -11th century. Several editions existed, varying considerably, but the received and authoritative text is that of Jacob ben-chayim ibn Adonijah, who carefully sifted and arranged the previous works on the subject. It was published in 1524.