Loading...

Interlinear Textus Receptus Bibles shown verse by verse.

Textus Receptus Bible chapters shown in parallel with your selection of Bibles.

Compares the 1550 Stephanus Textus Receptus with the King James Bible.

Visit the library for more information on the Textus Receptus.

Textus Receptus Bibles

Masoretic Text 1524

Old Testament

 

   

28:1והיה אם שׁמוע תשׁמע בקול יהוה אלהיך לשׁמר לעשׂות את כל מצותיו אשׁר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל גויי הארץ׃
28:2ובאו עליך כל הברכות האלה והשׂיגך כי תשׁמע בקול יהוה אלהיך׃
28:3ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשׂדה׃
28:4ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שׁגר אלפיך ועשׁתרות צאנך׃
28:5ברוך טנאך ומשׁארתך׃
28:6ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך׃
28:7יתן יהוה את איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשׁבעה דרכים ינוסו לפניך׃
28:8יצו יהוה אתך את הברכה באסמיך ובכל משׁלח ידך וברכך בארץ אשׁר יהוה אלהיך נתן׃
28:9יקימך יהוה לו לעם קדושׁ כאשׁר נשׁבע לך כי תשׁמר את מצות יהוה אלהיך והלכת בדרכיו׃
28:10וראו כל עמי הארץ כי שׁם יהוה נקרא עליך ויראו ממך׃
28:11והותרך יהוה לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשׁר נשׁבע יהוה לאבתיך לתת׃
28:12יפתח יהוה לך את אוצרו הטוב את השׁמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשׂה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה׃
28:13ונתנך יהוה לראשׁ ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי תשׁמע אל מצות יהוה אלהיך אשׁר אנכי מצוך היום לשׁמר ולעשׂות׃
28:14ולא תסור מכל הדברים אשׁר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושׂמאול ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם׃
28:15והיה אם לא תשׁמע בקול יהוה אלהיך לשׁמר לעשׂות את כל מצותיו וחקתיו אשׁר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל הקללות האלה והשׂיגוך׃
28:16ארור אתה בעיר וארור אתה בשׂדה׃
28:17ארור טנאך ומשׁארתך׃
28:18ארור פרי בטנך ופרי אדמתך שׁגר אלפיך ועשׁתרת צאנך׃
28:19ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך׃
28:20ישׁלח יהוה בך את המארה את המהומה ואת המגערת בכל משׁלח ידך אשׁר תעשׂה עד השׁמדך ועד אבדך מהר מפני רע מעלליך אשׁר עזבתני׃
28:21ידבק יהוה בך את הדבר עד כלתו אתך מעל האדמה אשׁר אתה בא שׁמה לרשׁתה׃
28:22יככה יהוה בשׁחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשׁדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך׃
28:23והיו שׁמיך אשׁר על ראשׁך נחשׁת והארץ אשׁר תחתיך ברזל׃
28:24יתן יהוה את מטר ארצך אבק ועפר מן השׁמים ירד עליך עד השׁמדך׃
28:25יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשׁבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ׃
28:26והיתה נבלתך למאכל לכל עוף השׁמים ולבהמת הארץ ואין מחריד׃
28:27יככה יהוה בשׁחין מצרים ובעפלים ובגרב ובחרס אשׁר לא תוכל להרפא׃
28:28יככה יהוה בשׁגעון ובעורון ובתמהון לבב׃
28:29והיית ממשׁשׁ בצהרים כאשׁר ימשׁשׁ העור באפלה ולא תצליח את דרכיך והיית אך עשׁוק וגזול כל הימים ואין מושׁיע׃
28:30אשׁה תארשׂ ואישׁ אחר ישׁגלנה בית תבנה ולא תשׁב בו כרם תטע ולא תחללנו׃
28:31שׁורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישׁוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושׁיע׃
28:32בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל היום ואין לאל ידך׃
28:33פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשׁר לא ידעת והיית רק עשׁוק ורצוץ כל הימים׃
28:34והיית משׁגע ממראה עיניך אשׁר תראה׃
28:35יככה יהוה בשׁחין רע על הברכים ועל השׁקים אשׁר לא תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך׃
28:36יולך יהוה אתך ואת מלכך אשׁר תקים עליך אל גוי אשׁר לא ידעת אתה ואבתיך ועבדת שׁם אלהים אחרים עץ ואבן׃
28:37והיית לשׁמה למשׁל ולשׁנינה בכל העמים אשׁר ינהגך יהוה שׁמה׃
28:38זרע רב תוציא השׂדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה׃
28:39כרמים תטע ועבדת ויין לא תשׁתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת׃
28:40זיתים יהיו לך בכל גבולך ושׁמן לא תסוך כי ישׁל זיתך׃
28:41בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשׁבי׃
28:42כל עצך ופרי אדמתך יירשׁ הצלצל׃
28:43הגר אשׁר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה׃
28:44הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראשׁ ואתה תהיה לזנב׃
28:45ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך והשׂיגוך עד השׁמדך כי לא שׁמעת בקול יהוה אלהיך לשׁמר מצותיו וחקתיו אשׁר צוך׃
28:46והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם׃
28:47תחת אשׁר לא עבדת את יהוה אלהיך בשׂמחה ובטוב לבב מרב כל׃
28:48ועבדת את איביך אשׁר ישׁלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על צוארך עד השׁמידו אתך׃
28:49ישׂא יהוה עליך גוי מרחק מקצה הארץ כאשׁר ידאה הנשׁר גוי אשׁר לא תשׁמע לשׁנו׃
28:50גוי עז פנים אשׁר לא ישׂא פנים לזקן ונער לא יחן׃
28:51ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך עד השׁמדך אשׁר לא ישׁאיר לך דגן תירושׁ ויצהר שׁגר אלפיך ועשׁתרת צאנך עד האבידו אתך׃
28:52והצר לך בכל שׁעריך עד רדת חמתיך הגבהת והבצרות אשׁר אתה בטח בהן בכל ארצך והצר לך בכל שׁעריך בכל ארצך אשׁר נתן יהוה אלהיך׃
28:53ואכלת פרי בטנך בשׂר בניך ובנתיך אשׁר נתן לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשׁר יציק לך איבך׃
28:54האישׁ הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשׁת חיקו וביתר בניו אשׁר יותיר׃
28:55מתת לאחד מהם מבשׂר בניו אשׁר יאכל מבלי השׁאיר לו כל במצור ובמצוק אשׁר יציק לך איבך בכל שׁעריך׃
28:56הרכה בך והענגה אשׁר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באישׁ חיקה ובבנה ובבתה׃
28:57ובשׁליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשׁר תלד כי תאכלם בחסר כל בסתר במצור ובמצוק אשׁר יציק לך איבך בשׁעריך׃
28:58אם לא תשׁמר לעשׂות את כל דברי התורה הזאת הכתבים בספר הזה ליראה את השׁם הנכבד והנורא הזה את יהוה אלהיך׃
28:59והפלא יהוה את מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים׃
28:60והשׁיב בך את כל מדוה מצרים אשׁר יגרת מפניהם ודבקו׃
28:61גם כל חלי וכל מכה אשׁר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם יהוה עליך עד השׁמדך׃
28:62ונשׁארתם במתי מעט תחת אשׁר הייתם ככוכבי השׁמים לרב כי לא שׁמעת בקול יהוה אלהיך׃
28:63והיה כאשׁר שׂשׂ יהוה עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישׂישׂ יהוה עליכם להאביד אתכם ולהשׁמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשׁר אתה בא שׁמה לרשׁתה׃
28:64והפיצך יהוה בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ ועבדת שׁם אלהים אחרים אשׁר לא ידעת אתה ואבתיך עץ ואבן׃
28:65ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך ונתן יהוה לך שׁם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפשׁ׃
28:66והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך׃
28:67בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר מפחד לבבך אשׁר תפחד וממראה עיניך אשׁר תראה׃
28:68והשׁיבך יהוה מצרים באניות בדרך אשׁר אמרתי לך לא תסיף עוד לראתה והתמכרתם שׁם לאיביך לעבדים ולשׁפחות ואין קנה׃
Masoretic Text 1524

Masoretic Text 1524

The Hebrew text of the Old Testament is called the Masoretic Text because in its present form it is based upon the Masora—the Hebrew, textual tradition of the Jewish scholars known as the Masoretes (or Masorites). The Masoretes were rabbis who made it their special work to correct the faults that had crept into the text of the Old Testament during the Babylonian captivity, and to prevent, for the future, its being corrupted by any alteration. They first separated the apocryphal from the canonical books, and divided the latter into twenty-two books, being the number of letters in the Hebrew alphabet. Then they divided each book into sections and verses.

There is a great difference of opinion as to when the Masoretic Text was written, but it was probably accomplished in the 10th -11th century. Several editions existed, varying considerably, but the received and authoritative text is that of Jacob ben-chayim ibn Adonijah, who carefully sifted and arranged the previous works on the subject. It was published in 1524.