Loading...

Interlinear Textus Receptus Bibles shown verse by verse.

Textus Receptus Bible chapters shown in parallel with your selection of Bibles.

Compares the 1550 Stephanus Textus Receptus with the King James Bible.

Visit the library for more information on the Textus Receptus.

Textus Receptus Bibles

Masoretic Text 1524

Old Testament

 

   

31:1וישׁמע את דברי בני לבן לאמר לקח יעקב את כל אשׁר לאבינו ומאשׁר לאבינו עשׂה את כל הכבד הזה׃
31:2וירא יעקב את פני לבן והנה איננו עמו כתמול שׁלשׁום׃
31:3ויאמר יהוה אל יעקב שׁוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך׃
31:4וישׁלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השׂדה אל צאנו׃
31:5ויאמר להן ראה אנכי את פני אביכן כי איננו אלי כתמל שׁלשׁם ואלהי אבי היה עמדי׃
31:6ואתנה ידעתן כי בכל כחי עבדתי את אביכן׃
31:7ואביכן התל בי והחלף את משׂכרתי עשׂרת מנים ולא נתנו אלהים להרע עמדי׃
31:8אם כה יאמר נקדים יהיה שׂכרך וילדו כל הצאן נקדים ואם כה יאמר עקדים יהיה שׂכרך וילדו כל הצאן עקדים׃
31:9ויצל אלהים את מקנה אביכם ויתן׃
31:10ויהי בעת יחם הצאן ואשׂא עיני וארא בחלום והנה העתדים העלים על הצאן עקדים נקדים וברדים׃
31:11ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום יעקב ואמר הנני׃
31:12ויאמר שׂא נא עיניך וראה כל העתדים העלים על הצאן עקדים נקדים וברדים כי ראיתי את כל אשׁר לבן עשׂה׃
31:13אנכי האל בית אל אשׁר משׁחת שׁם מצבה אשׁר נדרת לי שׁם נדר עתה קום צא מן הארץ הזאת ושׁוב אל ארץ מולדתך׃
31:14ותען רחל ולאה ותאמרנה לו העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו׃
31:15הלוא נכריות נחשׁבנו לו כי מכרנו ויאכל גם אכול את כספנו׃
31:16כי כל העשׁר אשׁר הציל אלהים מאבינו לנו הוא ולבנינו ועתה כל אשׁר אמר אלהים אליך עשׂה׃
31:17ויקם יעקב וישׂא את בניו ואת נשׁיו על הגמלים׃
31:18וינהג את כל מקנהו ואת כל רכשׁו אשׁר רכשׁ מקנה קנינו אשׁר רכשׁ בפדן ארם לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען׃
31:19ולבן הלך לגזז את צאנו ותגנב רחל את התרפים אשׁר לאביה׃
31:20ויגנב יעקב את לב לבן הארמי על בלי הגיד לו כי ברח הוא׃
31:21ויברח הוא וכל אשׁר לו ויקם ויעבר את הנהר וישׂם את פניו הר הגלעד׃
31:22ויגד ללבן ביום השׁלישׁי כי ברח יעקב׃
31:23ויקח את אחיו עמו וירדף אחריו דרך שׁבעת ימים וידבק אתו בהר הגלעד׃
31:24ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלם הלילה ויאמר לו השׁמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע׃
31:25וישׂג לבן את יעקב ויעקב תקע את אהלו בהר ולבן תקע את אחיו בהר הגלעד׃
31:26ויאמר לבן ליעקב מה עשׂית ותגנב את לבבי ותנהג את בנתי כשׁביות חרב׃
31:27למה נחבאת לברח ותגנב אתי ולא הגדת לי ואשׁלחך בשׂמחה ובשׁרים בתף ובכנור׃
31:28ולא נטשׁתני לנשׁק לבני ולבנתי עתה הסכלת עשׂו׃
31:29ישׁ לאל ידי לעשׂות עמכם רע ואלהי אביכם אמשׁ אמר אלי לאמר השׁמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע׃
31:30ועתה הלך הלכת כי נכסף נכספתה לבית אביך למה גנבת את אלהי׃
31:31ויען יעקב ויאמר ללבן כי יראתי כי אמרתי פן תגזל את בנותיך מעמי׃
31:32עם אשׁר תמצא את אלהיך לא יחיה נגד אחינו הכר לך מה עמדי וקח לך ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם׃
31:33ויבא לבן באהל יעקב ובאהל לאה ובאהל שׁתי האמהת ולא מצא ויצא מאהל לאה ויבא באהל רחל׃
31:34ורחל לקחה את התרפים ותשׂמם בכר הגמל ותשׁב עליהם וימשׁשׁ לבן את כל האהל ולא מצא׃
31:35ותאמר אל אביה אל יחר בעיני אדני כי לוא אוכל לקום מפניך כי דרך נשׁים לי ויחפשׂ ולא מצא את התרפים׃
31:36ויחר ליעקב וירב בלבן ויען יעקב ויאמר ללבן מה פשׁעי מה חטאתי כי דלקת אחרי׃
31:37כי משׁשׁת את כל כלי מה מצאת מכל כלי ביתך שׂים כה נגד אחי ואחיך ויוכיחו בין שׁנינו׃
31:38זה עשׂרים שׁנה אנכי עמך רחליך ועזיך לא שׁכלו ואילי צאנך לא אכלתי׃
31:39טרפה לא הבאתי אליך אנכי אחטנה מידי תבקשׁנה גנבתי יום וגנבתי לילה׃
31:40הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה ותדד שׁנתי מעיני׃
31:41זה לי עשׂרים שׁנה בביתך עבדתיך ארבע עשׂרה שׁנה בשׁתי בנתיך ושׁשׁ שׁנים בצאנך ותחלף את משׂכרתי עשׂרת מנים׃
31:42לולי אלהי אבי אלהי אברהם ופחד יצחק היה לי כי עתה ריקם שׁלחתני את עניי ואת יגיע כפי ראה אלהים ויוכח אמשׁ׃
31:43ויען לבן ויאמר אל יעקב הבנות בנתי והבנים בני והצאן צאני וכל אשׁר אתה ראה לי הוא ולבנתי מה אעשׂה לאלה היום או לבניהן אשׁר ילדו׃
31:44ועתה לכה נכרתה ברית אני ואתה והיה לעד ביני ובינך׃
31:45ויקח יעקב אבן וירימה מצבה׃
31:46ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים ויקחו אבנים ויעשׂו גל ויאכלו שׁם על הגל׃
31:47ויקרא לו לבן יגר שׂהדותא ויעקב קרא לו גלעד׃
31:48ויאמר לבן הגל הזה עד ביני ובינך היום על כן קרא שׁמו גלעד׃
31:49והמצפה אשׁר אמר יצף יהוה ביני ובינך כי נסתר אישׁ מרעהו׃
31:50אם תענה את בנתי ואם תקח נשׁים על בנתי אין אישׁ עמנו ראה אלהים עד ביני ובינך׃
31:51ויאמר לבן ליעקב הנה הגל הזה והנה המצבה אשׁר יריתי ביני ובינך׃
31:52עד הגל הזה ועדה המצבה אם אני לא אעבר אליך את הגל הזה ואם אתה לא תעבר אלי את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה׃
31:53אלהי אברהם ואלהי נחור ישׁפטו בינינו אלהי אביהם וישׁבע יעקב בפחד אביו יצחק׃
31:54ויזבח יעקב זבח בהר ויקרא לאחיו לאכל לחם ויאכלו לחם וילינו בהר׃
31:55(32:1) וישׁכם לבן בבקר וינשׁק לבניו ולבנותיו ויברך אתהם וילך וישׁב לבן למקמו׃
Masoretic Text 1524

Masoretic Text 1524

The Hebrew text of the Old Testament is called the Masoretic Text because in its present form it is based upon the Masora—the Hebrew, textual tradition of the Jewish scholars known as the Masoretes (or Masorites). The Masoretes were rabbis who made it their special work to correct the faults that had crept into the text of the Old Testament during the Babylonian captivity, and to prevent, for the future, its being corrupted by any alteration. They first separated the apocryphal from the canonical books, and divided the latter into twenty-two books, being the number of letters in the Hebrew alphabet. Then they divided each book into sections and verses.

There is a great difference of opinion as to when the Masoretic Text was written, but it was probably accomplished in the 10th -11th century. Several editions existed, varying considerably, but the received and authoritative text is that of Jacob ben-chayim ibn Adonijah, who carefully sifted and arranged the previous works on the subject. It was published in 1524.