Loading...

Interlinear Textus Receptus Bibles shown verse by verse.

Textus Receptus Bible chapters shown in parallel with your selection of Bibles.

Compares the 1550 Stephanus Textus Receptus with the King James Bible.

Visit the library for more information on the Textus Receptus.

Textus Receptus Bibles

Masoretic Text 1524

Old Testament

 

   

16:1ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃
16:2בן אדם הודע את ירושׁלם את תועבתיה׃
16:3ואמרת כה אמר אדני יהוה לירושׁלם מכרתיך ומלדתיך מארץ הכנעני אביך האמרי ואמך חתית׃
16:4ומולדותיך ביום הולדת אתך לא כרת שׁרך ובמים לא רחצת למשׁעי והמלח לא המלחת והחתל לא חתלת׃
16:5לא חסה עליך עין לעשׂות לך אחת מאלה לחמלה עליך ותשׁלכי אל פני השׂדה בגעל נפשׁך ביום הלדת אתך׃
16:6ואעבר עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואמר לך בדמיך חיי ואמר לך בדמיך חיי׃
16:7רבבה כצמח השׂדה נתתיך ותרבי ותגדלי ותבאי בעדי עדיים שׁדים נכנו ושׂערך צמח ואת ערם ועריה׃
16:8ואעבר עליך ואראך והנה עתך עת דדים ואפרשׂ כנפי עליך ואכסה ערותך ואשׁבע לך ואבוא בברית אתך נאם אדני יהוה ותהיי׃
16:9וארחצך במים ואשׁטף דמיך מעליך ואסכך בשׁמן׃
16:10ואלבישׁך רקמה ואנעלך תחשׁ ואחבשׁך בשׁשׁ ואכסך משׁי׃
16:11ואעדך עדי ואתנה צמידים על ידיך ורביד על גרונך׃
16:12ואתן נזם על אפך ועגילים על אזניך ועטרת תפארת בראשׁך׃
16:13ותעדי זהב וכסף ומלבושׁך שׁשׁי ומשׁי ורקמה סלת ודבשׁ ושׁמן אכלתי ותיפי במאד מאד ותצלחי למלוכה׃
16:14ויצא לך שׁם בגוים ביפיך כי כליל הוא בהדרי אשׁר שׂמתי עליך נאם אדני יהוה׃
16:15ותבטחי ביפיך ותזני על שׁמך ותשׁפכי את תזנותיך על כל עובר לו יהי׃
16:16ותקחי מבגדיך ותעשׂי לך במות טלאות ותזני עליהם לא באות ולא יהיה׃
16:17ותקחי כלי תפארתך מזהבי ומכספי אשׁר נתתי לך ותעשׂי לך צלמי זכר ותזני׃
16:18ותקחי את בגדי רקמתך ותכסים ושׁמני וקטרתי נתתי לפניהם׃
16:19ולחמי אשׁר נתתי לך סלת ושׁמן ודבשׁ האכלתיך ונתתיהו לפניהם לריח ניחח ויהי נאם אדני יהוה׃
16:20ותקחי את בניך ואת בנותיך אשׁר ילדת לי ותזבחים להם לאכול המעט מתזנתך׃
16:21ותשׁחטי את בני ותתנים בהעביר אותם׃
16:22ואת כל תועבתיך ותזנתיך לא זכרתי את ימי נעוריך בהיותך ערם ועריה מתבוססת בדמך היית׃
16:23ויהי אחרי כל רעתך אוי אוי לך נאם אדני יהוה׃
16:24ותבני לך גב ותעשׂי לך רמה בכל רחוב׃
16:25אל כל ראשׁ דרך בנית רמתך ותתעבי את יפיך ותפשׂקי את רגליך לכל עובר ותרבי את תזנתך׃
16:26ותזני אל בני מצרים שׁכניך גדלי בשׂר ותרבי את תזנתך להכעיסני׃
16:27והנה נטיתי ידי עליך ואגרע חקך ואתנך בנפשׁ שׂנאותיך בנות פלשׁתים הנכלמות מדרכך זמה׃
16:28ותזני אל בני אשׁור מבלתי שׂבעתך ותזנים וגם לא שׂבעת׃
16:29ותרבי את תזנותך אל ארץ כנען כשׂדימה וגם בזאת לא שׂבעת׃
16:30מה אמלה לבתך נאם אדני יהוה בעשׂותך את כל אלה מעשׂה אשׁה זונה שׁלטת׃
16:31בבנותיך גבך בראשׁ כל דרך ורמתך עשׂיתי בכל רחוב ולא הייתי כזונה לקלס אתנן׃
16:32האשׁה המנאפת תחת אישׁה תקח את זרים׃
16:33לכל זנות יתנו נדה ואת נתת את נדניך לכל מאהביך ותשׁחדי אותם לבוא אליך מסביב בתזנותיך׃
16:34ויהי בך הפך מן הנשׁים בתזנותיך ואחריך לא זונה ובתתך אתנן ואתנן לא נתן לך ותהי להפך׃
16:35לכן זונה שׁמעי דבר יהוה׃
16:36כה אמר אדני יהוה יען השׁפך נחשׁתך ותגלה ערותך בתזנותיך על מאהביך ועל כל גלולי תועבותיך וכדמי בניך אשׁר נתת׃
16:37לכן הנני מקבץ את כל מאהביך אשׁר ערבת עליהם ואת כל אשׁר אהבת על כל אשׁר שׂנאת וקבצתי אתם עליך מסביב וגליתי ערותך אלהם וראו את כל ערותך׃
16:38ושׁפטתיך משׁפטי נאפות ושׁפכת דם ונתתיך דם חמה וקנאה׃
16:39ונתתי אותך בידם והרסו גבך ונתצו רמתיך והפשׁיטו אותך בגדיך ולקחו כלי תפארתך והניחוך עירם ועריה׃
16:40והעלו עליך קהל ורגמו אותך באבן ובתקוך בחרבותם׃
16:41ושׂרפו בתיך באשׁ ועשׂו בך שׁפטים לעיני נשׁים רבות והשׁבתיך מזונה וגם אתנן לא תתני עוד׃
16:42והנחתי חמתי בך וסרה קנאתי ממך ושׁקטתי ולא אכעס עוד׃
16:43יען אשׁר לא זכרתי את ימי נעוריך ותרגזי לי בכל אלה וגם אני הא דרכך בראשׁ נתתי נאם אדני יהוה ולא עשׂיתי את הזמה על כל תועבתיך׃
16:44הנה כל המשׁל עליך ימשׁל לאמר כאמה בתה׃
16:45בת אמך את געלת אישׁה ובניה ואחות אחותך את אשׁר געלו אנשׁיהן ובניהן אמכן חתית ואביכן אמרי׃
16:46ואחותך הגדולה שׁמרון היא ובנותיה היושׁבת על שׂמאולך ואחותך הקטנה ממך היושׁבת מימינך סדם ובנותיה׃
16:47ולא בדרכיהן הלכת ובתועבותיהן עשׂיתי כמעט קט ותשׁחתי מהן בכל דרכיך׃
16:48חי אני נאם אדני יהוה אם עשׂתה סדם אחותך היא ובנותיה כאשׁר עשׂית את ובנותיך׃
16:49הנה זה היה עון סדם אחותך גאון שׂבעת לחם ושׁלות השׁקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה׃
16:50ותגבהינה ותעשׂינה תועבה לפני ואסיר אתהן כאשׁר ראיתי׃
16:51ושׁמרון כחצי חטאתיך לא חטאה ותרבי את תועבותיך מהנה ותצדקי את אחותך בכל תועבותיך אשׁר עשׂיתי׃
16:52גם את שׂאי כלמתך אשׁר פללת לאחותך בחטאתיך אשׁר התעבת מהן תצדקנה ממך וגם את בושׁי ושׂאי כלמתך בצדקתך אחיותך׃
16:53ושׁבתי את שׁביתהן את שׁבית סדם ובנותיה ואת שׁבית שׁמרון ובנותיה ושׁבית שׁביתיך בתוכהנה׃
16:54למען תשׂאי כלמתך ונכלמת מכל אשׁר עשׂית בנחמך אתן׃
16:55ואחותיך סדם ובנותיה תשׁבן לקדמתן ושׁמרון ובנותיה תשׁבן לקדמתן ואת ובנותיך תשׁבינה לקדמתכן׃
16:56ולוא היתה סדם אחותך לשׁמועה בפיך ביום גאוניך׃
16:57בטרם תגלה רעתך כמו עת חרפת בנות ארם וכל סביבותיה בנות פלשׁתים השׁאטות אותך מסביב׃
16:58את זמתך ואת תועבותיך את נשׂאתים נאם יהוה׃
16:59כי כה אמר אדני יהוה ועשׂית אותך כאשׁר עשׂית אשׁר בזית אלה להפר ברית׃
16:60וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעוריך והקמותי לך ברית עולם׃
16:61וזכרת את דרכיך ונכלמת בקחתך את אחותיך הגדלות ממך אל הקטנות ממך ונתתי אתהן לך לבנות ולא מבריתך׃
16:62והקימותי אני את בריתי אתך וידעת כי אני יהוה׃
16:63למען תזכרי ובשׁת ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלמתך בכפרי לך לכל אשׁר עשׂית נאם אדני יהוה׃
Masoretic Text 1524

Masoretic Text 1524

The Hebrew text of the Old Testament is called the Masoretic Text because in its present form it is based upon the Masora—the Hebrew, textual tradition of the Jewish scholars known as the Masoretes (or Masorites). The Masoretes were rabbis who made it their special work to correct the faults that had crept into the text of the Old Testament during the Babylonian captivity, and to prevent, for the future, its being corrupted by any alteration. They first separated the apocryphal from the canonical books, and divided the latter into twenty-two books, being the number of letters in the Hebrew alphabet. Then they divided each book into sections and verses.

There is a great difference of opinion as to when the Masoretic Text was written, but it was probably accomplished in the 10th -11th century. Several editions existed, varying considerably, but the received and authoritative text is that of Jacob ben-chayim ibn Adonijah, who carefully sifted and arranged the previous works on the subject. It was published in 1524.