Loading...

Interlinear Textus Receptus Bibles shown verse by verse.

Textus Receptus Bible chapters shown in parallel with your selection of Bibles.

Compares the 1550 Stephanus Textus Receptus with the King James Bible.

Visit the library for more information on the Textus Receptus.

Textus Receptus Bibles

Masoretic Text 1524

Old Testament

 

   

9:1וילך אבימלך בן ירבעל שׁכמה אל אחי אמו וידבר אליהם ואל כל משׁפחת בית אבי אמו לאמר׃
9:2דברו נא באזני כל בעלי שׁכם מה טוב לכם המשׁל בכם שׁבעים אישׁ כל בני ירבעל אם משׁל בכם אישׁ אחד וזכרתם כי עצמכם ובשׂרכם אני׃
9:3וידברו אחי אמו עליו באזני כל בעלי שׁכם את כל הדברים האלה ויט לבם אחרי אבימלך כי אמרו אחינו הוא׃
9:4ויתנו לו שׁבעים כסף מבית בעל ברית וישׂכר בהם אבימלך אנשׁים ריקים ופחזים וילכו אחריו׃
9:5ויבא בית אביו עפרתה ויהרג את אחיו בני ירבעל שׁבעים אישׁ על אבן אחת ויותר יותם בן ירבעל הקטן כי נחבא׃
9:6ויאספו כל בעלי שׁכם וכל בית מלוא וילכו וימליכו את אבימלך למלך עם אלון מצב אשׁר בשׁכם׃
9:7ויגדו ליותם וילך ויעמד בראשׁ הר גרזים וישׂא קולו ויקרא ויאמר להם שׁמעו אלי בעלי שׁכם וישׁמע אליכם אלהים׃
9:8הלוך הלכו העצים למשׁח עליהם מלך ויאמרו לזית מלוכה עלינו׃
9:9ויאמר להם הזית החדלתי את דשׁני אשׁר בי יכבדו אלהים ואנשׁים והלכתי לנוע על העצים׃
9:10ויאמרו העצים לתאנה לכי את מלכי עלינו׃
9:11ותאמר להם התאנה החדלתי את מתקי ואת תנובתי הטובה והלכתי לנוע על העצים׃
9:12ויאמרו העצים לגפן לכי את מלוכי עלינו׃
9:13ותאמר להם הגפן החדלתי את תירושׁי המשׂמח אלהים ואנשׁים והלכתי לנוע על העצים׃
9:14ויאמרו כל העצים אל האטד לך אתה מלך עלינו׃
9:15ויאמר האטד אל העצים אם באמת אתם משׁחים אתי למלך עליכם באו חסו בצלי ואם אין תצא אשׁ מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון׃
9:16ועתה אם באמת ובתמים עשׂיתם ותמליכו את אבימלך ואם טובה עשׂיתם עם ירבעל ועם ביתו ואם כגמול ידיו עשׂיתם׃
9:17אשׁר נלחם אבי עליכם וישׁלך את נפשׁו מנגד ויצל אתכם מיד מדין׃
9:18ואתם קמתם על בית אבי היום ותהרגו את בניו שׁבעים אישׁ על אבן אחת ותמליכו את אבימלך בן אמתו על בעלי שׁכם כי אחיכם הוא׃
9:19ואם באמת ובתמים עשׂיתם עם ירבעל ועם ביתו היום הזה שׂמחו באבימלך וישׂמח גם הוא׃
9:20ואם אין תצא אשׁ מאבימלך ותאכל את בעלי שׁכם ואת בית מלוא ותצא אשׁ מבעלי שׁכם ומבית מלוא ותאכל את אבימלך׃
9:21וינס יותם ויברח וילך בארה וישׁב שׁם מפני אבימלך אחיו׃
9:22וישׂר אבימלך על ישׂראל שׁלשׁ שׁנים׃
9:23וישׁלח אלהים רוח רעה בין אבימלך ובין בעלי שׁכם ויבגדו בעלי שׁכם באבימלך׃
9:24לבוא חמס שׁבעים בני ירבעל ודמם לשׂום על אבימלך אחיהם אשׁר הרג אותם ועל בעלי שׁכם אשׁר חזקו את ידיו להרג את אחיו׃
9:25וישׂימו לו בעלי שׁכם מארבים על ראשׁי ההרים ויגזלו את כל אשׁר יעבר עליהם בדרך ויגד לאבימלך׃
9:26ויבא געל בן עבד ואחיו ויעברו בשׁכם ויבטחו בו בעלי שׁכם׃
9:27ויצאו השׂדה ויבצרו את כרמיהם וידרכו ויעשׂו הלולים ויבאו בית אלהיהם ויאכלו וישׁתו ויקללו את אבימלך׃
9:28ויאמר געל בן עבד מי אבימלך ומי שׁכם כי נעבדנו הלא בן ירבעל וזבל פקידו עבדו את אנשׁי חמור אבי שׁכם ומדוע נעבדנו אנחנו׃
9:29ומי יתן את העם הזה בידי ואסירה את אבימלך ויאמר לאבימלך רבה צבאך וצאה׃
9:30וישׁמע זבל שׂר העיר את דברי געל בן עבד ויחר אפו׃
9:31וישׁלח מלאכים אל אבימלך בתרמה לאמר הנה געל בן עבד ואחיו באים שׁכמה והנם צרים את העיר עליך׃
9:32ועתה קום לילה אתה והעם אשׁר אתך וארב בשׂדה׃
9:33והיה בבקר כזרח השׁמשׁ תשׁכים ופשׁטת על העיר והנה הוא והעם אשׁר אתו יצאים אליך ועשׂית לו כאשׁר תמצא ידך׃
9:34ויקם אבימלך וכל העם אשׁר עמו לילה ויארבו על שׁכם ארבעה ראשׁים׃
9:35ויצא געל בן עבד ויעמד פתח שׁער העיר ויקם אבימלך והעם אשׁר אתו מן המארב׃
9:36וירא געל את העם ויאמר אל זבל הנה עם יורד מראשׁי ההרים ויאמר אליו זבל את צל ההרים אתה ראה כאנשׁים׃
9:37ויסף עוד געל לדבר ויאמר הנה עם יורדים מעם טבור הארץ וראשׁ אחד בא מדרך אלון מעוננים׃
9:38ויאמר אליו זבל איה אפוא פיך אשׁר תאמר מי אבימלך כי נעבדנו הלא זה העם אשׁר מאסתה בו צא נא עתה והלחם׃
9:39ויצא געל לפני בעלי שׁכם וילחם באבימלך׃
9:40וירדפהו אבימלך וינס מפניו ויפלו חללים רבים עד פתח השׁער׃
9:41וישׁב אבימלך בארומה ויגרשׁ זבל את געל ואת אחיו משׁבת בשׁכם׃
9:42ויהי ממחרת ויצא העם השׂדה ויגדו לאבימלך׃
9:43ויקח את העם ויחצם לשׁלשׁה ראשׁים ויארב בשׂדה וירא והנה העם יצא מן העיר ויקם עליהם ויכם׃
9:44ואבימלך והראשׁים אשׁר עמו פשׁטו ויעמדו פתח שׁער העיר ושׁני הראשׁים פשׁטו על כל אשׁר בשׂדה ויכום׃
9:45ואבימלך נלחם בעיר כל היום ההוא וילכד את העיר ואת העם אשׁר בה הרג ויתץ את העיר ויזרעה מלח׃
9:46וישׁמעו כל בעלי מגדל שׁכם ויבאו אל צריח בית אל ברית׃
9:47ויגד לאבימלך כי התקבצו כל בעלי מגדל שׁכם׃
9:48ויעל אבימלך הר צלמון הוא וכל העם אשׁר אתו ויקח אבימלך את הקרדמות בידו ויכרת שׂוכת עצים וישׂאה וישׂם על שׁכמו ויאמר אל העם אשׁר עמו מה ראיתם עשׂיתי מהרו עשׂו כמוני׃
9:49ויכרתו גם כל העם אישׁ שׂוכה וילכו אחרי אבימלך וישׂימו על הצריח ויציתו עליהם את הצריח באשׁ וימתו גם כל אנשׁי מגדל שׁכם כאלף אישׁ ואשׁה׃
9:50וילך אבימלך אל תבץ ויחן בתבץ וילכדה׃
9:51ומגדל עז היה בתוך העיר וינסו שׁמה כל האנשׁים והנשׁים וכל בעלי העיר ויסגרו בעדם ויעלו על גג המגדל׃
9:52ויבא אבימלך עד המגדל וילחם בו ויגשׁ עד פתח המגדל לשׂרפו באשׁ׃
9:53ותשׁלך אשׁה אחת פלח רכב על ראשׁ אבימלך ותרץ את גלגלתו׃
9:54ויקרא מהרה אל הנער נשׂא כליו ויאמר לו שׁלף חרבך ומותתני פן יאמרו לי אשׁה הרגתהו וידקרהו נערו וימת׃
9:55ויראו אישׁ ישׂראל כי מת אבימלך וילכו אישׁ למקמו׃
9:56וישׁב אלהים את רעת אבימלך אשׁר עשׂה לאביו להרג את שׁבעים אחיו׃
9:57ואת כל רעת אנשׁי שׁכם השׁיב אלהים בראשׁם ותבא אליהם קללת יותם בן ירבעל׃
Masoretic Text 1524

Masoretic Text 1524

The Hebrew text of the Old Testament is called the Masoretic Text because in its present form it is based upon the Masora—the Hebrew, textual tradition of the Jewish scholars known as the Masoretes (or Masorites). The Masoretes were rabbis who made it their special work to correct the faults that had crept into the text of the Old Testament during the Babylonian captivity, and to prevent, for the future, its being corrupted by any alteration. They first separated the apocryphal from the canonical books, and divided the latter into twenty-two books, being the number of letters in the Hebrew alphabet. Then they divided each book into sections and verses.

There is a great difference of opinion as to when the Masoretic Text was written, but it was probably accomplished in the 10th -11th century. Several editions existed, varying considerably, but the received and authoritative text is that of Jacob ben-chayim ibn Adonijah, who carefully sifted and arranged the previous works on the subject. It was published in 1524.