Loading...

Interlinear Textus Receptus Bibles shown verse by verse.

Textus Receptus Bible chapters shown in parallel with your selection of Bibles.

Compares the 1550 Stephanus Textus Receptus with the King James Bible.

Visit the library for more information on the Textus Receptus.

Textus Receptus Bibles

Masoretic Text 1524

Old Testament

 

   

20:1ויצאו כל בני ישׂראל ותקהל העדה כאישׁ אחד למדן ועד באר שׁבע וארץ הגלעד אל יהוה המצפה׃
20:2ויתיצבו פנות כל העם כל שׁבטי ישׂראל בקהל עם האלהים ארבע מאות אלף אישׁ רגלי שׁלף חרב׃
20:3וישׁמעו בני בנימן כי עלו בני ישׂראל המצפה ויאמרו בני ישׂראל דברו איכה נהיתה הרעה הזאת׃
20:4ויען האישׁ הלוי אישׁ האשׁה הנרצחה ויאמר הגבעתה אשׁר לבנימן באתי אני ופילגשׁי ללון׃
20:5ויקמו עלי בעלי הגבעה ויסבו עלי את הבית לילה אותי דמו להרג ואת פילגשׁי ענו ותמת׃
20:6ואחז בפילגשׁי ואנתחה ואשׁלחה בכל שׂדה נחלת ישׂראל כי עשׂו זמה ונבלה בישׂראל׃
20:7הנה כלכם בני ישׂראל הבו לכם דבר ועצה הלם׃
20:8ויקם כל העם כאישׁ אחד לאמר לא נלך אישׁ לאהלו ולא נסור אישׁ לביתו׃
20:9ועתה זה הדבר אשׁר נעשׂה לגבעה עליה בגורל׃
20:10ולקחנו עשׂרה אנשׁים למאה לכל שׁבטי ישׂראל ומאה לאלף ואלף לרבבה לקחת צדה לעם לעשׂות לבואם לגבע בנימן ככל הנבלה אשׁר עשׂה בישׂראל׃
20:11ויאסף כל אישׁ ישׂראל אל העיר כאישׁ אחד חברים׃
20:12וישׁלחו שׁבטי ישׂראל אנשׁים בכל שׁבטי בנימן לאמר מה הרעה הזאת אשׁר נהיתה׃
20:13ועתה תנו את האנשׁים בני בליעל אשׁר בגבעה ונמיתם ונבערה רעה מישׂראל ולא אבו בנימן לשׁמע בקול אחיהם בני ישׂראל׃
20:14ויאספו בני בנימן מן הערים הגבעתה לצאת למלחמה עם בני ישׂראל׃
20:15ויתפקדו בני בנימן ביום ההוא מהערים עשׂרים ושׁשׁה אלף אישׁ שׁלף חרב לבד מישׁבי הגבעה התפקדו שׁבע מאות אישׁ בחור׃
20:16מכל העם הזה שׁבע מאות אישׁ בחור אטר יד ימינו כל זה קלע באבן אל השׂערה ולא יחטא׃
20:17ואישׁ ישׂראל התפקדו לבד מבנימן ארבע מאות אלף אישׁ שׁלף חרב כל זה אישׁ מלחמה׃
20:18ויקמו ויעלו בית אל וישׁאלו באלהים ויאמרו בני ישׂראל מי יעלה לנו בתחלה למלחמה עם בני בנימן ויאמר יהוה יהודה בתחלה׃
20:19ויקומו בני ישׂראל בבקר ויחנו על הגבעה׃
20:20ויצא אישׁ ישׂראל למלחמה עם בנימן ויערכו אתם אישׁ ישׂראל מלחמה אל הגבעה׃
20:21ויצאו בני בנימן מן הגבעה וישׁחיתו בישׂראל ביום ההוא שׁנים ועשׂרים אלף אישׁ ארצה׃
20:22ויתחזק העם אישׁ ישׂראל ויספו לערך מלחמה במקום אשׁר ערכו שׁם ביום הראשׁון׃
20:23ויעלו בני ישׂראל ויבכו לפני יהוה עד הערב וישׁאלו ביהוה לאמר האוסיף לגשׁת למלחמה עם בני בנימן אחי ויאמר יהוה עלו אליו׃
20:24ויקרבו בני ישׂראל אל בני בנימן ביום השׁני׃
20:25ויצא בנימן לקראתם מן הגבעה ביום השׁני וישׁחיתו בבני ישׂראל עוד שׁמנת עשׂר אלף אישׁ ארצה כל אלה שׁלפי חרב׃
20:26ויעלו כל בני ישׂראל וכל העם ויבאו בית אל ויבכו וישׁבו שׁם לפני יהוה ויצומו ביום ההוא עד הערב ויעלו עלות ושׁלמים לפני יהוה׃
20:27וישׁאלו בני ישׂראל ביהוה ושׁם ארון ברית האלהים בימים ההם׃
20:28ופינחס בן אלעזר בן אהרן עמד לפניו בימים ההם לאמר האוסף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימן אחי אם אחדל ויאמר יהוה עלו כי מחר אתננו בידך׃
20:29וישׂם ישׂראל ארבים אל הגבעה סביב׃
20:30ויעלו בני ישׂראל אל בני בנימן ביום השׁלישׁי ויערכו אל הגבעה כפעם בפעם׃
20:31ויצאו בני בנימן לקראת העם הנתקו מן העיר ויחלו להכות מהעם חללים כפעם בפעם במסלות אשׁר אחת עלה בית אל ואחת גבעתה בשׂדה כשׁלשׁים אישׁ בישׂראל׃
20:32ויאמרו בני בנימן נגפים הם לפנינו כבראשׁנה ובני ישׂראל אמרו ננוסה ונתקנהו מן העיר אל המסלות׃
20:33וכל אישׁ ישׂראל קמו ממקומו ויערכו בבעל תמר וארב ישׂראל מגיח ממקמו ממערה גבע׃
20:34ויבאו מנגד לגבעה עשׂרת אלפים אישׁ בחור מכל ישׂראל והמלחמה כבדה והם לא ידעו כי נגעת עליהם הרעה׃
20:35ויגף יהוה את בנימן לפני ישׂראל וישׁחיתו בני ישׂראל בבנימן ביום ההוא עשׂרים וחמשׁה אלף ומאה אישׁ כל אלה שׁלף חרב׃
20:36ויראו בני בנימן כי נגפו ויתנו אישׁ ישׂראל מקום לבנימן כי בטחו אל הארב אשׁר שׂמו אל הגבעה׃
20:37והארב החישׁו ויפשׁטו אל הגבעה וימשׁך הארב ויך את כל העיר לפי חרב׃
20:38והמועד היה לאישׁ ישׂראל עם הארב הרב להעלותם משׂאת העשׁן מן העיר׃
20:39ויהפך אישׁ ישׂראל במלחמה ובנימן החל להכות חללים באישׁ ישׂראל כשׁלשׁים אישׁ כי אמרו אך נגוף נגף הוא לפנינו כמלחמה הראשׁנה׃
20:40והמשׂאת החלה לעלות מן העיר עמוד עשׁן ויפן בנימן אחריו והנה עלה כליל העיר השׁמימה׃
20:41ואישׁ ישׂראל הפך ויבהל אישׁ בנימן כי ראה כי נגעה עליו הרעה׃
20:42ויפנו לפני אישׁ ישׂראל אל דרך המדבר והמלחמה הדביקתהו ואשׁר מהערים משׁחיתים אותו בתוכו׃
20:43כתרו את בנימן הרדיפהו מנוחה הדריכהו עד נכח הגבעה ממזרח שׁמשׁ׃
20:44ויפלו מבנימן שׁמנה עשׂר אלף אישׁ את כל אלה אנשׁי חיל׃
20:45ויפנו וינסו המדברה אל סלע הרמון ויעללהו במסלות חמשׁת אלפים אישׁ וידביקו אחריו עד גדעם ויכו ממנו אלפים אישׁ׃
20:46ויהי כל הנפלים מבנימן עשׂרים וחמשׁה אלף אישׁ שׁלף חרב ביום ההוא את כל אלה אנשׁי חיל׃
20:47ויפנו וינסו המדברה אל סלע הרמון שׁשׁ מאות אישׁ וישׁבו בסלע רמון ארבעה חדשׁים׃
20:48ואישׁ ישׂראל שׁבו אל בני בנימן ויכום לפי חרב מעיר מתם עד בהמה עד כל הנמצא גם כל הערים הנמצאות שׁלחו באשׁ׃
Masoretic Text 1524

Masoretic Text 1524

The Hebrew text of the Old Testament is called the Masoretic Text because in its present form it is based upon the Masora—the Hebrew, textual tradition of the Jewish scholars known as the Masoretes (or Masorites). The Masoretes were rabbis who made it their special work to correct the faults that had crept into the text of the Old Testament during the Babylonian captivity, and to prevent, for the future, its being corrupted by any alteration. They first separated the apocryphal from the canonical books, and divided the latter into twenty-two books, being the number of letters in the Hebrew alphabet. Then they divided each book into sections and verses.

There is a great difference of opinion as to when the Masoretic Text was written, but it was probably accomplished in the 10th -11th century. Several editions existed, varying considerably, but the received and authoritative text is that of Jacob ben-chayim ibn Adonijah, who carefully sifted and arranged the previous works on the subject. It was published in 1524.