Loading...

Textus Receptus Bibles

Masoretic Text 1524

Old Testament

 

   

37:1ויהי כשׁמע המלך חזקיהו ויקרע את בגדיו ויתכס בשׂק ויבא בית יהוה׃
37:2וישׁלח את אליקים אשׁר על הבית ואת שׁבנא הסופר ואת זקני הכהנים מתכסים בשׂקים אל ישׁעיהו בן אמוץ הנביא׃
37:3ויאמרו אליו כה אמר חזקיהו יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים עד משׁבר וכח אין ללדה׃
37:4אולי ישׁמע יהוה אלהיך את דברי רב שׁקה אשׁר שׁלחו מלך אשׁור אדניו לחרף אלהים חי והוכיח בדברים אשׁר שׁמע יהוה אלהיך ונשׂאת תפלה בעד השׁארית הנמצאה׃
37:5ויבאו עבדי המלך חזקיהו אל ישׁעיהו׃
37:6ויאמר אליהם ישׁעיהו כה תאמרון אל אדניכם כה אמר יהוה אל תירא מפני הדברים אשׁר שׁמעת אשׁר גדפו נערי מלך אשׁור אותי׃
37:7הנני נותן בו רוח ושׁמע שׁמועה ושׁב אל ארצו והפלתיו בחרב בארצו׃
37:8וישׁב רב שׁקה וימצא את מלך אשׁור נלחם על לבנה כי שׁמע כי נסע מלכישׁ׃
37:9וישׁמע על תרהקה מלך כושׁ לאמר יצא להלחם אתך וישׁמע וישׁלח מלאכים אל חזקיהו לאמר׃
37:10כה תאמרון אל חזקיהו מלך יהודה לאמר אל ישׁאך אלהיך אשׁר אתה בוטח בו לאמר לא תנתן ירושׁלם ביד מלך אשׁור׃
37:11הנה אתה שׁמעת אשׁר עשׂו מלכי אשׁור לכל הארצות להחרימם ואתה תנצל׃
37:12ההצילו אותם אלהי הגוים אשׁר השׁחיתו אבותי את גוזן ואת חרן ורצף ובני עדן אשׁר בתלשׂר׃
37:13איה מלך חמת ומלך ארפד ומלך לעיר ספרוים הנע ועוה׃
37:14ויקח חזקיהו את הספרים מיד המלאכים ויקראהו ויעל בית יהוה ויפרשׂהו חזקיהו לפני יהוה׃
37:15ויתפלל חזקיהו אל יהוה לאמר׃
37:16יהוה צבאות אלהי ישׂראל ישׁב הכרבים אתה הוא האלהים לבדך לכל ממלכות הארץ אתה עשׂית את השׁמים ואת הארץ׃
37:17הטה יהוה אזנך ושׁמע פקח יהוה עינך וראה ושׁמע את כל דברי סנחריב אשׁר שׁלח לחרף אלהים חי׃
37:18אמנם יהוה החריבו מלכי אשׁור את כל הארצות ואת ארצם׃
37:19ונתן את אלהיהם באשׁ כי לא אלהים המה כי אם מעשׂה ידי אדם עץ ואבן ויאבדום׃
37:20ועתה יהוה אלהינו הושׁיענו מידו וידעו כל ממלכות הארץ כי אתה יהוה לבדך׃
37:21וישׁלח ישׁעיהו בן אמוץ אל חזקיהו לאמר כה אמר יהוה אלהי ישׂראל אשׁר התפללת אלי אל סנחריב מלך אשׁור׃
37:22זה הדבר אשׁר דבר יהוה עליו בזה לך לעגה לך בתולת בת ציון אחריך ראשׁ הניעה בת ירושׁלם׃
37:23את מי חרפת וגדפת ועל מי הרימותה קול ותשׂא מרום עיניך אל קדושׁ ישׂראל׃
37:24ביד עבדיך חרפת אדני ותאמר ברב רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי לבנון ואכרת קומת ארזיו מבחר ברשׁיו ואבוא מרום קצו יער כרמלו׃
37:25אני קרתי ושׁתיתי מים ואחרב בכף פעמי כל יארי מצור׃
37:26הלוא שׁמעת למרחוק אותה עשׂיתי מימי קדם ויצרתיה עתה הבאתיה ותהי להשׁאות גלים נצים ערים בצרות׃
37:27וישׁביהן קצרי יד חתו ובשׁו היו עשׂב שׂדה וירק דשׁא חציר גגות ושׁדמה לפני קמה׃
37:28ושׁבתך וצאתך ובואך ידעתי ואת התרגזך אלי׃
37:29יען התרגזך אלי ושׁאננך עלה באזני ושׂמתי חחי באפך ומתגי בשׂפתיך והשׁיבתיך בדרך אשׁר באת׃
37:30וזה לך האות אכול השׁנה ספיח ובשׁנה השׁנית שׁחיס ובשׁנה השׁלישׁית זרעו וקצרו ונטעו כרמים ואכול פרים׃
37:31ויספה פליטת בית יהודה הנשׁארה שׁרשׁ למטה ועשׂה פרי למעלה׃
37:32כי מירושׁלם תצא שׁארית ופליטה מהר ציון קנאת יהוה צבאות תעשׂה זאת׃
37:33לכן כה אמר יהוה אל מלך אשׁור לא יבוא אל העיר הזאת ולא יורה שׁם חץ ולא יקדמנה מגן ולא ישׁפך עליה סללה׃
37:34בדרך אשׁר בא בה ישׁוב ואל העיר הזאת לא יבוא נאם יהוה׃
37:35וגנותי על העיר הזאת להושׁיעה למעני ולמען דוד עבדי׃
37:36ויצא מלאך יהוה ויכה במחנה אשׁור מאה ושׁמנים וחמשׁה אלף וישׁכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים׃
37:37ויסע וילך וישׁב סנחריב מלך אשׁור וישׁב בנינוה׃
37:38ויהי הוא משׁתחוה בית נסרך אלהיו ואדרמלך ושׂראצר בניו הכהו בחרב והמה נמלטו ארץ אררט וימלך אסר חדן בנו תחתיו׃
Masoretic Text 1524

Masoretic Text 1524

The Hebrew text of the Old Testament is called the Masoretic Text because in its present form it is based upon the Masora—the Hebrew, textual tradition of the Jewish scholars known as the Masoretes (or Masorites). The Masoretes were rabbis who made it their special work to correct the faults that had crept into the text of the Old Testament during the Babylonian captivity, and to prevent, for the future, its being corrupted by any alteration. They first separated the apocryphal from the canonical books, and divided the latter into twenty-two books, being the number of letters in the Hebrew alphabet. Then they divided each book into sections and verses.

There is a great difference of opinion as to when the Masoretic Text was written, but it was probably accomplished in the 10th -11th century. Several editions existed, varying considerably, but the received and authoritative text is that of Jacob ben-chayim ibn Adonijah, who carefully sifted and arranged the previous works on the subject. It was published in 1524.