Loading...

Textus Receptus Bibles

Masoretic Text 1524

Old Testament

 

   

30:1הוי בנים סוררים נאם יהוה לעשׂות עצה ולא מני ולנסך מסכה ולא רוחי למען ספות חטאת על חטאת׃
30:2ההלכים לרדת מצרים ופי לא שׁאלו לעוז במעוז פרעה ולחסות בצל מצרים׃
30:3והיה לכם מעוז פרעה לבשׁת והחסות בצל מצרים לכלמה׃
30:4כי היו בצען שׂריו ומלאכיו חנס יגיעו׃
30:5כל הבאישׁ על עם לא יועילו למו לא לעזר ולא להועיל כי לבשׁת וגם לחרפה׃
30:6משׂא בהמות נגב בארץ צרה וצוקה לביא ולישׁ מהם אפעה ושׂרף מעופף ישׂאו על כתף עירים חילהם ועל דבשׁת גמלים אוצרתם על עם לא יועילו׃
30:7ומצרים הבל וריק יעזרו לכן קראתי לזאת רהב הם שׁבת׃
30:8עתה בוא כתבה על לוח אתם ועל ספר חקה ותהי ליום אחרון לעד עד עולם׃
30:9כי עם מרי הוא בנים כחשׁים בנים לא אבו שׁמוע תורת יהוה׃
30:10אשׁר אמרו לראים לא תראו ולחזים לא תחזו לנו נכחות דברו לנו חלקות חזו מהתלות׃
30:11סורו מני דרך הטו מני ארח השׁביתו מפנינו את קדושׁ ישׂראל׃
30:12לכן כה אמר קדושׁ ישׂראל יען מאסכם בדבר הזה ותבטחו בעשׁק ונלוז ותשׁענו עליו׃
30:13לכן יהיה לכם העון הזה כפרץ נפל נבעה בחומה נשׂגבה אשׁר פתאם לפתע יבוא שׁברה׃
30:14ושׁברה כשׁבר נבל יוצרים כתות לא יחמל ולא ימצא במכתתו חרשׂ לחתות אשׁ מיקוד ולחשׂף מים מגבא׃
30:15כי כה אמר אדני יהוה קדושׁ ישׂראל בשׁובה ונחת תושׁעון בהשׁקט ובבטחה תהיה גבורתכם ולא אביתם׃
30:16ותאמרו לא כי על סוס ננוס על כן תנוסון ועל קל נרכב על כן יקלו רדפיכם׃
30:17אלף אחד מפני גערת אחד מפני גערת חמשׁה תנסו עד אם נותרתם כתרן על ראשׁ ההר וכנס על הגבעה׃
30:18ולכן יחכה יהוה לחננכם ולכן ירום לרחמכם כי אלהי משׁפט יהוה אשׁרי כל חוכי׃
30:19כי עם בציון ישׁב בירושׁלם בכו לא תבכה חנון יחנך לקול זעקך כשׁמעתו ענך׃
30:20ונתן לכם אדני לחם צר ומים לחץ ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך ראות את מוריך׃
30:21ואזניך תשׁמענה דבר מאחריך לאמר זה הדרך לכו בו כי תאמינו וכי תשׂמאילו׃
30:22וטמאתם את צפוי פסילי כספך ואת אפדת מסכת זהבך תזרם כמו דוה צא תאמר׃
30:23ונתן מטר זרעך אשׁר תזרע את האדמה ולחם תבואת האדמה והיה דשׁן ושׁמן ירעה מקניך ביום ההוא כר נרחב׃
30:24והאלפים והעירים עבדי האדמה בליל חמיץ יאכלו אשׁר זרה ברחת ובמזרה׃
30:25והיה על כל הר גבה ועל כל גבעה נשׂאה פלגים יבלי מים ביום הרג רב בנפל מגדלים׃
30:26והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שׁבעתים כאור שׁבעת הימים ביום חבשׁ יהוה את שׁבר עמו ומחץ מכתו ירפא׃
30:27הנה שׁם יהוה בא ממרחק בער אפו וכבד משׂאה שׂפתיו מלאו זעם ולשׁונו כאשׁ אכלת׃
30:28ורוחו כנחל שׁוטף עד צואר יחצה להנפה גוים בנפת שׁוא ורסן מתעה על לחיי עמים׃
30:29השׁיר יהיה לכם כליל התקדשׁ חג ושׂמחת לבב כהולך בחליל לבוא בהר יהוה אל צור ישׂראל׃
30:30והשׁמיע יהוה את הוד קולו ונחת זרועו יראה בזעף אף ולהב אשׁ אוכלה נפץ וזרם ואבן ברד׃
30:31כי מקול יהוה יחת אשׁור בשׁבט יכה׃
30:32והיה כל מעבר מטה מוסדה אשׁר יניח יהוה עליו בתפים ובכנרות ובמלחמות תנופה נלחם׃
30:33כי ערוך מאתמול תפתה גם הוא למלך הוכן העמיק הרחב מדרתה אשׁ ועצים הרבה נשׁמת יהוה כנחל גפרית בערה׃
Masoretic Text 1524

Masoretic Text 1524

The Hebrew text of the Old Testament is called the Masoretic Text because in its present form it is based upon the Masora—the Hebrew, textual tradition of the Jewish scholars known as the Masoretes (or Masorites). The Masoretes were rabbis who made it their special work to correct the faults that had crept into the text of the Old Testament during the Babylonian captivity, and to prevent, for the future, its being corrupted by any alteration. They first separated the apocryphal from the canonical books, and divided the latter into twenty-two books, being the number of letters in the Hebrew alphabet. Then they divided each book into sections and verses.

There is a great difference of opinion as to when the Masoretic Text was written, but it was probably accomplished in the 10th -11th century. Several editions existed, varying considerably, but the received and authoritative text is that of Jacob ben-chayim ibn Adonijah, who carefully sifted and arranged the previous works on the subject. It was published in 1524.